Team

Madlene Rechberger

Praxisgründerin

Ergotherapeutin, Marte Meo- Therapeutin

Stephanie Andrä

Ergotherapeutin, Handtherapeutin